Skip to main content Skip to footer

Efter et år: De fire missionsdrevne partnerskaber gør status

Et år efter at de fire missionsdrevne innovationspartnerskaber blev søsat, tæller de nu mere end 300 partnere i alt. Partnerskaberne har i løbet af året blandt andet gennemført en ansøgningsrunde til pulje to-midler og afholdt store konferencer - og vurderer selv, at det er lykkedes at skabe en markant samlingskraft inden for deres fire respektive sektorer.

De fire missionsdrevne innovationspartnerskaber - INNO-CCUS, MissionGreenFuels, AgriFoodTure og TRACE - skal bidrage til at gøre Danmark til verdens førende nation inden for grønne, cirkulære og innovative løsninger i udvalgte sektorer.

Partnerskaberne, som alle blev søsat for nu cirka et år siden, adresserer vigtige samfundsmæssige udfordringer og spiller en afgørende rolle i at opnå ambitiøse klimamål for både 2030 og 2050.

De første i alt 54 projekter på tværs af partnerskaberne blev sat i søen allerede i forbindelse med lanceringen af de missionsdrevne partnerskaber for et år siden. I foråret har de fire missionsdrevne partnerskaber desuden gennemført en ansøgningsrunde til pulje to-midler, hvor partnerskaberne samlet har modtaget 71 ansøgninger.

Innovationsfondens bestyrelse godkendte for nyligt processen for INNO-CCUS’ og MissionGreenFuels’ udmøntning af pulje-to-midler, og dermed er der nu truffet beslutning om investeringer i 22 projekter for samlet 126,2 millioner kroner på tværs af de to partnerskaber. I alt 40 nye partnere er således inviteret med ombord.

Processen for udmøntning af pulje-to-midlerne i de to øvrige partnerskaber, TRACE og AgriFoodTure, bliver afsluttet henover sommeren.

 

Styrket samlingskraft
De fire missionsdrevne partnerskaber rapporterer alle om at have afholdt succesfulde konferencer i løbet af deres første leveår – med stor interesse fra aktører bredt inden for deres respektive områder.

Direktørerne for de fire partnerskaber; Anette Engelund Friis, Anette Juhl, Carina Jensen og Karina Marie Søgaard, vurderer, at partnerskaberne allerede har skabt en markant samlingskraft inden for de fire sektorer, og at de i en vis udstrækning er lykkedes med at udbrede kendskabet til sig selv.

- Der er mange initiativer i gang, der alle skal bidrage til at nå vores ambitiøse klimamål. At få udbredt konceptet MissionGreenFuels og de andre InnoMissioner har været og er stadig en proces, men vi oplever nu, at MissionGreenFuels bliver nævnt på centrale konferencer, og der opleves en stigende interesse for missionerne. Der er også en stigende forståelse for det at arbejde missionsdrevet og en klar erkendelse af, at det er afgørende at arbejde med nye aktører og at levere på mange parametre på samme tid både - nationalt og globalt, siger direktør for MissionGreenFuels, Carina Jensen.

 

Langsigtet finansiering vil fremme effektivitet og succes
Samtidig ser de fire direktører dog særligt én potentiel barriere for missionernes succes: manglen på langsigtet finansiering.

”Finansieringen til partnerskaberne strækker sig kun nogle år frem i tiden, mens de roadmaps, som de fire missioner er funderet på, strækker sig frem til 2050. Den finansieringsstruktur risikerer at hæmme partnerskaberne fra begyndelsen, fordi den ikke er i overensstemmelse med målene for missionerne. Derfor er der et presserende behov for en bæredygtig finansiering med en længere tidshorisont,” skriver direktørerne i en fælles tilbagemelding til Innovationsfonden.

De fire direktører er optagede af, at de også selv er med til at skaffe finansiering og udvikle finansieringsmuligheder. De foreslår konkret en række muligheder for langsigtet finansiering, som kan omfatte investeringer fra private virksomheder og industrier, samarbejde med nationale og internationale fonde eller en forøgelse af de offentlige midler, der afsættes til innovationspartnerskaberne.

 

Fakta om missionerne:

I aftalen om forskningsreserven 2021 afsatte Folketinget i alt 700 millioner kroner til etablering af grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, der skal opfylde de fire missioner – til udmøntning via Innovationsfonden.

I aftalen forskningsreserven 2023 fik Innovationsfonden til opgave at investere yderligere cirka 300 millioner kroner i at styrke den strategiske grønne forskningsindsats inden for de fire partnerskaber.

De fire partnerskaber skal levere markante grønne resultater inden for de politisk udpegede danske styrkepositioner:

  • Opsamling og opbevaring eller anvendelse af Co2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

Målet med partnerskaberne er, at bidrage til:

  • At nå målet om 70% reduktion af drivhusgasemissioner i Danmark inden 2030 og netto-nulemissioner i 2050 og styrke miljø og natur.
  • Øget konkurrenceevne for dansk erhvervsliv og industrien. Investeringerne i missionsdrevne partnerskaber vil fremskynde udviklingen af banebrydende grønne løsninger gennem strategisk og sammenhængende grøn forskning, der spænder hele vejen fra strategisk forskning til kommercialisering.
  • Succesen med den grønne omstilling er stærkt afhængig af en systemisk udvikling af teknologier og løsninger i tæt samarbejde og koordinering mellem relevante aktører i hele værdikæden med

 

Læs mere om udmøntning af pool 2-midler i MissionGreenFuels her

 

About the author

Anette Juhl

Director of Trace